Bookmark and Share

Pravidla roku 2012

Vydáno dne 24. 01. 2012 (4018 x přečteno)

NEJVYŠŠÍ ORGÁN SOUTĚŽÍ rada Extraligy je nejvyšším orgánem na soutěži


I. ÚČAST

- soutěže se mohou zúčastnit hasičská družstva z celé ČR i ze zahraničí, na základě přihlášky k jednotlivým  soutěžím v kategoriích muži a ženy. EXTRALIGA ČR v PÚ je otevřenou mezinárodní soutěží. Za přihlášku k  soutěži se považuje zaplacení startovného.

II. ROZSAH SOUTĚŽE

- soutěže se zúčastní družstva, která se prezentují nejpozději 15 minut před začátkem soutěže a zúčastní se nástupu. Výjimku tvoří družstva žen, která musí být přítomna nejpozději do 2 hodin od zahájení soutěže. Začátkem soutěže se rozumí pokyn rozhodčího pro přípravu prvního soutěžního družstva (viz. Odst. IV). V odůvodněných případech mohou přítomní členové rady Extraligy udělit výjimku a soutěžní družstva budou zařazena na konec startovní listiny. Změna pořadí (prohození družstev) v uzavřené startovní listině je možná pouze po vzájemné dohodě obou družstev a nahlášení této změny pořadateli Startovné uhradí družstvo při prezenci k soutěži. Výše startovného může činit max. 200,- Kč za jedno soutěžní družstvo.

III. TERMÍNY A ZAČÁTKY SOUTĚŽÍ

- termíny soutěží se stanovují pomocí dohadovacího řízení a shody organizátorů.
- začátky soutěží jsou stanoveny takto: v sobotu v 11.00 hod, v neděli v 9.30 hod.

IV. ZPŮSOB PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ÚTOKU

dle platných pravidel požárního sportu uvedených ve Směrnici požárního sportu SH ČMS a pravidel Extraligy na sklopné terče.

V. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Stroj
- přenosná požární stříkačka s funkčními klouby a klapkou schváleného typu Kombinace motorů a čerpadel není možná!
- Stroj musí vizuálně odpovídat schválenému typu s výjimkami:
   - Ovládání plynu libovolné mechanické na směšovacím zařízení nebo na místě vyrobeném výrobcem.
   - výfukové potrubí libovolné - musí procházet vývěvou a musí vyúsťovat na původním místě, dle typu.

Sání savice
- délka 2,5 metru ± 0,1 m bez tvarových podložek, se šroubením o průměru 110 mm
- koš s funkční klapkou, jejíž ovládání je umístěno vně pláště vycházející ze schváleného typu. Na základě vystaveného dokladu o shodě je možné také použít plastový koš produkce společnosti FLÍDR s.r.o. s typovým označením S-110 TURBO. Maximální světlost oka je 10x10mm.
- koš musí být našroubován na savici nad hladinou před ponořením do vody, savice nemusí být spolu sešroubovány. Pokus je platný i tehdy, spadl-li koš do vodního zdroje, nebo mimo něj, a byl následně našroubován na savici nad hladinou vody, pokud se savice nedotkla hladiny vody.
- koš musí být našroubován po celou dobu pokusu (sání) i po vytažení z vodního zdroje podložka pod savice se může
- používat pouze hladká, rovná, bez výřezů o max. tloušťce 10 mm.

Útočné vedení
- plošné měření hadic dle dodaného jednotného přípravku. Hadice "C42" min. šířka 65 mm, hadice"B65" min. šířka 100 mm. Délka hadic je minimálně 19m.
- kontrolu šíře všech hadic provede rozhodčí před provedením útoku, před položením hadic na základnu nebo na přípravné základně.
- kontrola délky hadic ihned po dokončení útoku, změřením minimálně jedné libovolné hadice u každého soutěžního družstva, určené rozhodčím. Hadice označené rozhodčím ke kontrole se nesmí natahovat. Porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci soutěžního družstva. Hadice určené ke kontrole délky přenesou na místo měření dva členové technické čety.
- mezi ozuby půlspojek musí projít papír!!!
- rozdělovač s funkčními uzávěry, s ovládacími prvky bez ostrých hran.
- proudnice vlastní, průměr výstřikové trubice 12,4 - 13 mm. Proudnice se může dotýkat země. závodník nesmí překročit čáru stříkání - čára je nedotknutelná.
- družstvo smí při provádění požárního útoku použít vlastní přetlakový ventil schváleného typu

Výstroj soutěžících a sboru rozhodčích
- na nástup před zahájením soutěže i k vyhodnocení soutěže nastoupí všechna přihlášená družstva v minimálním počtu 4 členů. Ústroj družstva jednotná - pracovní, soutěžní, sportovní nebo vycházkový stejnokroj.
- k provedení požárního útoku jednotná ústroj (u družstev žen nemusí být tričko zastrčené do kalhot), obuv pracovní nebo sportovní dle pravidel požárního sportu, opasek lehký, ochranná přilba odpovídající Pravidlům požárního sportu
- Doporučená ústroj rozhodčích po celou dobu soutěže jednotná – pracovní nebo společenský stejnokroj, popř. jiný vhodný oděv.

Jiná ustanovení
- délka přípravy na základně je podle počtu přihlášených družstev min. 3 minuty, max. 5 minut. Čas přípravy začíná běžet uvolněním základny a přístupu k ní a vyzváním rozhodčího k nástupu družstva na přípravu na základně. Rozhodčí nevyzve k nástupu na základnu, není-li uvolněn přístup k ní.
- v případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze v čase přípravy základny
- Připravenost základny ke startu osvědčí rozhodčí zvednutím praporku. Od tohoto momentu je zakázáno provádět úpravy na základně bez svolení rozhodčího. Svolení se vyžaduje zvednutím ruky ve směru k rozhodčímu.
- bylo-li družstvo po odchodu od základny již vyzváno rozhodčím ke startu povelem startéra „ Na místa připravte se…“, končí stanovený, limitní čas na přípravu (a to i před jeho naplněním).
- Stanovený časový limit na přípravu nesmí být překročen do vyzvání mužstva povelem „Na místa připravte se …“ u prvního pokusu!!!
- žádný soutěžící na jedné soutěži nesmí startovat více jak v jednom družstvu. Výjimku může udělit rada Extraligy pouze v případě poranění soutěžícího během víkendových soutěží zařazených do Extraligy ČR, které musí být doloženo potvrzením od lékaře v nejbližším zdravotním zařízení. Výjimka může být udělena jen na základě potvrzení od lékaře, potvrzení pořadatele a hlavního rozhodčího předešlé soutěže. Výjimka musí být projednána nejpozději při poradě velitelů před zahájením soutěže.
- za materiál použitý k plnění disciplíny plně odpovídá vysílající organizace.

VI. MĚŘENÍ ČASU
- čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou
- časomíra musí být konstruována tak, aby měřila minimálně na dvě desetinná místa
- umístění družstev se bude posuzovat podle dosaženého času na dvě desetinná místa
- časomíra musí být opatřena čitelnou světelnou tabulí se zobrazeným průběhem času do sražení druhého terče a následně s dosaženým časem
- při selhání časomíry družstvo opakuje svůj pokus. K opakování pokusu bude po dohodě s pořadatelem vloženo do startovní listiny. Při selhání časomíry delším než jedna hodina, se závod ruší. Při dodání náhradní časomíry, před uplynutím jedné hodiny, se dosažené výsledky v nedokončené kategorii ruší a soutěž v dané kategorii začíná znovu. Při další poruše časomíry delší jak 30 minut, se ruší závod v dané kategorii. Výsledky v dokončené kategorii se započítávají do celkového hodnocení Extraligy. Případná závada na světelné signalizaci v průběhu pokusu, která prokazatelně neovlivnila naměřený čas (technická závada světelné signalizace, vadná žárovka apod.), není důvodem k opakování pokusu. Za posouzení závady včetně jejího vlivu na výsledný čas je zodpovědný rozhodčí disciplíny. Závada světelné signalizace musí být do dalšího pokusu opravena.

VII. STARTOVÁNÍ
povely "NA MÍSTA, PŘIPRAVTE SE!“, „POZOR!“, výstřel. Každé soutěžní družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně startéra nebo startovací techniky (selhání výstřelu apod.)
- startování musí být prováděno startovací pistolí
- při špatném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem nebo píšťalkou

VIII. VEDOUCÍ DRUŽSTVA
- vedoucí družstva označený vestou může stát poblíž soutěžního stroje a v případě nutnosti zasáhnout, avšak až po startu družstva. Tento zásah však vede k diskvalifikaci družstva. U družstev žen může vedoucí pomáhat pouze při přípravě soutěžního stroje na základně, to znamená, že nesmí chystat jiný materiál

IX. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ
Družstva umístěná v jednotlivých soutěžích obdrží body do celkového hodnocení Extraligy takto:

  Muži(bodů) Ženy(bodů)
1.místo   20   10
2.místo   17   8
3.místo   15   6
4.místo   13   4
5.místo   11   3
6.místo   10   2
7.místo   9   1
8.místo   8   0
9.místo   7   0
10.místo   6   0
11.místo   5   0
12.místo   4   0
13.místo   3   0
14.místo   2   0
15.místo   1   0
Další místa   0   0

- při dosažení stejného času přísluší oběma nebo více družstvům nejvyšší možný počet bodů za dosažené umístění a finanční odměna bude dorovnána do výše lepšího umístění, o věcné ceny a poháry může být losováno (plně v kompetenci pořadatelů).
- družstva na bodovaných místech se musí zúčastnit vyhlášení výsledků, jinak nemají nárok na bodový zisk, povolují se pouze dva registrované odjezdy, pro pořadatele nedělního závodu se odjezd povoluje a není započten do těchto dvou odjezdů.

X. CELKOVÉ VYHODNOCENÍ EXTRALIGY ČR V PÚ
- zpracování výsledků a celkové vyhodnocení provede rada Extraligy ihned po skončení poslední soutěže
- do celkového hodnocení se družstvu započítávají body z absolvovaných soutěží. Vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje vždy větší počet lepších umístění. družstvům umístěným v celkovém pořadí Extraligy, v kategorii mužů na 1. - 6. místě a v kategorii žen na 1. - 4. místě bude rozdělena celková částka z konta Extraligy určená na odměny v následujícím poměru:

UMÍSTĚNÍMužiŽeny
1. místo 19 12
2. místo 15 9
3. místo 12 7
4. místo 9 5
5. místo 7 0
6. místo 5 0

 

XI. PRÁVA A POVINNOSTI RADY EXTRALIGY

PRÁVA
- vyžadovat na pořadateli odstranění drobných nedostatků před zahájením soutěže. V případě závažných nedostatků v organizaci soutěže, nezajišťující její regulérnost, má právo anulovat závod před začátkem prvního útoku a nezapočítat případné výsledky do konečného pořadí Extraligy
- má právo za nedostatky, které nebyly odstraněny i přes upozornění pořadatele na tyto nedostatky, udělit pokutu do výše max. 1000,-Kč před zahájením soutěže. Pokuta je splatná před zahájením soutěže do rukou členů rady Extraligy

POVINNOSTI
- před zahájením soutěže překontrolovat regulérnost soutěžní dráhy a splnění podmínek pro pořadatele, jak jsou uvedeny v pravidlech
- rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů rady. Pro platné rozhodnutí rady je zapotřebí nadpoloviční většina z přítomných hlasů
- na závodech musí být přítomna nadpoloviční většina členů rady
- předat vestu pro označení vedoucího družstva spolu s měřícím přípravkem pořadatelům soutěží
- zajistit značky pro vytýčení soutěžní dráhy zajistit reklamní panely a tiskoviny případných sponzorů Extraligy, popř. zajistí jejich rozeslání pořadatelům jednotlivých závodů a to do konce dubna 2012.
- výsledky soutěží pravidelně zasílat ke zveřejnění v Hasičských novinách a Internetu

XII. PODMÍNKY PRO POŘADATELE SOUTĚŽE
- pořadatel je povinen přijmout do soutěže všechna družstva, která jsou do soutěže řádně přihlášena
- zajistit prostor pro zasedání rady Extraligy
- dodržet rozměry terčů, tj. nástřiková deska (500x500mm), průměr otvoru 50 mm, středící kruh o průměru 150 mm, výška středu otvoru nad zemí 1600 mm, barva desky a středícího kruhu ve vzájemném kontrastu - tmavá deska, světlý středící kruh
- dodržet minimální tuhost sepnutí terčů, tj. tuhost sepnutí terčů bude kontrolována měřidlem, které může být zapůjčeno před zahájením ročníku ke kontrole svých terčů. Tato tuhost nesmí být nižší, než stanovuje předané měřidlo. Provedení terčů musí být takové, aby k sepnutí terče bylo nutno překonat váhu a pákový převod sklopného mechanismu. Terče musí být vybaveny viditelnou a funkční světelnou signalizací ukončení pokusu, která musí být umístěna nad deskou každého terče.Vzorový nákres terčů je umístěn na internetových stránkách www.extraliga-pu.cz.
- čára stříkání - výška max. 20 mm nad zemí, minimální délka 10 metr
- nádrž na vodu musí mít stěny vysoké 0,8 m, šířku min. 0,9 m a nejmenší obsah vody 1000 l, kraje musí být bez ostrých hran, nádrž bez uší a madel. Levá stěna nádrže z pohledu od základny musí být souběžná se středovou osou základny. V průběhu požárního útoku se nádrž vodou nedoplňuje.
- Základna délky a šířky 2000 mm, výšky 100 mm se zakrytými čely ze všech čtyř stran.
- vyznačit na soutěžní dráze 18-ti metrové úseky pro muže a 17,5 metrové pro ženy měřené od čáry stříkání značkami dodanými Radou Extraligy. Jiné značky než značky vyznačené pořadatelem nejsou na dráze přípustné,
- vyznačit místo pro měření délky hadic a zajistit minimálně dva členy technické čety pro přenášení hadic ke kontrole jejich délky
- dodržet délku přestávky mezi kategoriemi - maximálně 20 minut. Vyhlášení výsledků do 20 minut po skončení posledního útoku
- každý pořadatel uhradí do konce dubna 2012 na účet Extraligy 2000,-Kč. Získaná finanční částka včetně případných příspěvků od sponzorů, bude použita na celkové vyhodnocení Extraligy a jejího chodu (písemnosti, telefony, poštovné apod.) Pořadatelský poplatek pro nečleny sdružení Extraligy ČR v PÚ je 3.000,-Kč.
- vyplatit v hotovosti na cenách, mimo věcných, pro kategorii mužů za 1. -10. místo a v kategorii žen za 1. -5. místo celkem nejméně 19.000,- Kč. Pořadatel dostane zpětně od Extraligy ČR v PÚ částku 1.500,- Kč jako dotaci cen v hotovosti a dále částku až 2.000,- Kč jako dotaci soutěže v případě splnění podmínek pro pořadatele uvedených ve „Smlouvě o provedení soutěže“.
- Soutěžním družstvům umístěným na 1. - 3. místě v obou kategoriích musí být udělena pamětní věcná cena (ne listina), s uvedením názvu soutěže, místa konání, ročníku, kategorie a umístění (název soutěže EXTRALIGA ČR V PÚ a příslušný ročník, k němuž může být připojeno další jméno soutěže). Zakazuje se udělovat živé ceny
- předat výsledkové listiny zástupcům rady Extraligy
- zaslat vlastní článek o přípravě a průběhu soutěže ke zveřejnění na webu Extraligy, v regionálním tisku a Hasičských novinách
- zajistit instalaci reklam případných sponzorů Extraligy (celého ročníku) na nejsledovanějším místě soutěže a zároveň uveřejnění jejich jmen, loga a materiálu na pozvánkách ve formátu nejméně A5 pro každého sponzora
- uvádět u všech družstev na startovní i výsledkovou listinu název sboru a okres. Na výsledkovou listinu uvést název soutěže (EXTRALIGA ČR V PÚ), vlastní název soutěže (POHÁR., MEMORIÁL… apod.), místo konání, datum, ročník, kategorii a umístění
- pořadatel je povinen zajistit stejné podmínky v prostoru kolem základny po celý průběh soutěže, tak aby byla zajištěna regulérnost soutěže (doporučuje se betonová, případně asfaltová plocha kolem základny)
- doporučuje se použít přehledný displej pro měření času přípravy družstva na požární útok

XIII. POZNÁMKY A DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD
Vzhledem k občasnému mylnému výkladu nebo nedodržování pravidel dle bodů IV a V nelze na víku chladiče, vzduchovém filtru a benzínové nádrži stroje použít jakoukoliv pomůcku pro zajištění stabilní polohy materiálu (savice, koše apod.)


Ing. Jiří Čech
předseda rady
EXTRALIGY ČR v PÚ

předsedaIng. Čech JiříNeplachoviceOP724144263jiri.cech@atlas.cz 
místopředseda Ing. Hynčica Roman Radíkov PR 776060901 webmaster@firesport.cz  
místopředseda Nevřela Kamil Velké Hoštice OP 731179225 kamil@nevrela.com  
člen Barák Michal Lavičky ZR 731537185 michal.barak@bcas.cz  
člen Honsová Michaela Petrovice TR 732536569 suta.vycapy@seznam.cz  
člen Měřička František Vrbětice ZL 736115974 frantisekmericka@seznam.cz  
člen Poukar Jaroslav Nevcehle JI 608547704 jarda.poukar@seznam.cz